Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
ပၢင်သွၼ်

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမိူင်းယု ၸေႊဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမိူင်းယု၊ ၸေႊဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇဝၼ်းထိ 26 ထိုင် ဝၼ်းထိ

ပၢင်သွၼ်

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင်

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27 July 2017။

ပၢင်ယွၼ်းသူး

ၸတ်းပၢင်ႁၵ်ႉသႃၼပ်ႉယမ်ပႃႇမႆႉ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ မိူင်းၼၢႆး လႄႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတင်ႇဝဵင်း (13) ပႃး ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆးၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ႁၵ်ႉသႃၼပ်ႉယမ်ပႃႇမႆႉသေ

ပၢင်ယွၼ်းသူး

ပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမ

ဝၼ်းထိ 23 June 2017 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆးၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇသိုပ်ႇထိင်းသိမ်း

ပၢင်သွၼ်

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15 January 2017။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ပီ 2016

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27 November 2016။

ပၢင်သွၼ်

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30 September 2016။  

ပၢင်သွၼ်

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27 September 2016။