Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

လွင်ႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး farmers conference

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တေႇသူၼ်းတုမ်မႃးမိူဝ်ႈပီၶရိတ်ႉ 2010 တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ။ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ် လႄႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသုၼ်ႇတူဝ်သေ ၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈႁေႉၵင်ႈ သၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်း လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ယူႇၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃး ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ယႂ်ႇလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူင်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁႄႈၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း၊ ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆ တႃႇၾႆးၾႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ သဵၼ်တၢင်းယႂ်ႇလူင် ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁုၵ်ႉႁၢႆႉၼိူဝ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းသဵင်ႈ။ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး မီးယိူင်းဢၢၼ်း  တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႆႈၼိူဝ်ၼင်လိၼ်လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း၊ မီးသုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ်သေ ပဵၼ်ၵူၼ်းတႅပ်းတတ်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁင်းၵူၺ်းလူၺ်ႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ၊ ပၢင်ပၼ်ပၢႆးႁူႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်၊ ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်၊ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၼႂ်းပၢင်တူင်ႉၼိုင်တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ လွၵ်းလၢႆးလၢတ်ႈၸႃၽၢႆႇၼႃႈၵူၼ်းတင်းၼမ်၊ ပၼ်တၢင်းႁူႉၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇ လႄႈ ၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတႅမ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ ။ လိူဝ်သေၼႆႉ ပိုၼ်ၽေႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ၊ ပပ်ႉ၊ ငဝ်းတူင်ႉ လႄႈ ပၢႆႉၿွီႇၼၢႆးပၼ်မူႇၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ် လႄႈတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႃႇၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်မိူဝ်းၼႃႈမႃး ႁႂ်ႈပႃးၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵၼ်သေလႄႈ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ယူႇၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇပီႇယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ။

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဝ်းၶႃႈ
Icon

ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆၽေးၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးၽေးသိုၵ်း လႄႈ ၽေးသၽႃႇဝ ၸိူဝ်းၼႆႉသေလႆႈပၢႆႈယူႇ ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႁိူၼ်း။ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ယၢမ်ႈၸွႆထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ၵူၼ်းၺႃးၽေးၾႆးမႆႈ လႄႈ ၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ၸွႆပႃးၵူၼ်းၺႃးၽေးယွၼ်ႉ ၶူင်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလႄႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။
ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းဢၼ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ တေပဵၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ မီႇၶဝ်ႈမီႇၽၵ်းႁႅင်ႈ၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႆ လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၢင်းယိင်း။ သင်ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၶဝ်ႈထိုင်ယၢပ်ႇၼႆ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ။
Icon

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ပၼ်ပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပၢႆးႁူႉတင်းမေႃႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ လႄႈ လွၵ်းလၢႆးႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်မူႇဝၢၼ်ႈ၊ မုၵ်ႉၸုမ်း ။ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ဢဝ်တင်း လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းသပ်ႉပျႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပိုၼ်ၽေပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈ သပ်ႉပျႃႇၼမ်ႉလွႆးၶူဝ်း၊ သပ်ႉပျႃႇၼမ်ႉသီတူဝ်၊ သပ်ႉပျႃႇၼမ်ႉ သၢႆႇႁူဝ် လႄႈ ၵွၼ်ႈသီလၢင်ႉၼႃႈ။ လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းသပ်ႉပျႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ် တေဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ မွၵ်ႇ၊ မၢၵ်ႇလႄႈ မႂ်မႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပိူင်တင်းတိုဝ်း လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းသပ်ႉပျႃႇဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၵ်ႇၶႂၼ်၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၽႃႈ၊ ၼမ်ႉၾိုင်ႈ၊ဝၢၼ်လိၼ်ႉငိူၵ်ႈ၊ မႂ်ၼဵင်ႈ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်း။

ၽွၼ်းလီ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ ၼႆႉၼႆၸိုင် ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းမူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဝႆႉၵႃႈၶၼ် မွၵ်ႇ၊ မၢၵ်ႇ၊ တူၼ်ႈမႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းသူၼ်တိူဝ်းမႃး၊ လူတ်းယွမ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေး၊ ၼႂ်းၸုမ်း၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းမိူင်း သေ ပၼ်ႇငိုၼ်းမႃးပဵၼ် ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်၊ မူႇၸုမ်း၊ မူႇဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။
Icon

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈၸတ်းမႃး 1 ပီ 1ပွၵ်ႈ တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႈ 2014 ။ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူႈပီပီၼႆႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၵူႈတီႈၵူႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ပိုၼ်ႈၽႄ မွၵ်ႇၶႆႈၼေၵၼ် လွင်ႈငဝ်ႈလႆၢးပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်း၊ လွင်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း မႃးလူင်းတိုၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ လွင်ႈၵၢၼ်တေႃႇသူႈ၊ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်၊ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ လႄႈ လွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ႈၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သေဢမ်ႇၵႃး ၸွႆၵၼ်ႁႃတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃတင်းၼမ် ။ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတင်ႇၸၢဝ်ႈၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မိူၼ်ႈၼင်ႇ တၼု၊ ဢၢင်းသႃး၊ ယၢင်းလႆၢး၊ ၶၢင်၊ ဢႃးၶႃႈ၊ လႃးႁူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆးသေ ပဵၼ်ၼႅင်ဢၼ်ၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်တင်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆးဝႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။
Icon

ပၢင်ယွၼ်းသူး

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးမႄႈၼမ်ႉ၊ ပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉ၊ ပၢင်ယွင်ႈယေႃးၼမ်ႉၸႂ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လႄႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၵေႃႉလႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်။ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ တေလႆႈႁၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉၼႂ်းဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ်(March) ၼၼ်ႉၵူႈပီႈပီႈ ။ မႅၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်းမႄႈၼမ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းတီႈၸမ်တီႈၵႆႁိုဝ် ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉႁူႉႁၼ်ထိုင်ၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉၵူႈမႄႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁႂ်ႈပေႃးလႆႈလႆလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈမီး ၽၢႆသင် မႃးတတ်းႁေႉသေ ပဵၼ်ၽေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈလိူတ်ႇမႆႈ။

ပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ပိုင်ႈဢဝ်ၾိင်းထုင်းလႄႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၼပ်ႉယမ်ယွၼ်းသူးသိုပ်ႇဢသၢၵ်ႈပၼ်တူၼ်ႈမႆႉပႃႇမႆႉယႃႇႁႂ်ႈမီး ၽူႈၵူၼ်းလေႃးၽ မႃးယႃႉၽၼ်းမူၺ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶုတ်းႁေၶုတ်းၶမ်း၊ သၢင်ႈၽၢႆသင်သေလွင်ႈ ။

ၸိူဝ်းၵေႃႉလႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈပႃးမူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉၽူႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ႁူမ်ႈႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်းၶဝ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းၵၢၼ်သဵင်ႈၵၢမ်ႇ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်သေ ႁႂ်ႈမေႃဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်မိူဝ်းၼႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းယႂ်ႇလူင် ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း။
ၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်းၶႃႈ