Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
ပၢင်ယွၼ်းသူး

ပၢင်ယွၼ်းသူးမႄႈၼမ်ႉတူႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်

ၵူၼ်းမူႇဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်၊ ၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ၊ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၵူႈတီႈၵူႈဝဵင်း လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ယွၼ်းသူးမႄႈၼမ်ႉတူႈ လႄႈ သၢႆၼမ်ႉတၢင်ႇမႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈလႆလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၽၢႆ !ၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ။

ပၢင်ယွၼ်းသူး

ပၢင်ၵႅတ်ႇၶေႁေႉၵင်ႈပႃႇမႆႉ တီႈမိူင်းၵူၵ်း

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းၵူၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း ပၢင်ၵႅတ်ႇၶေႁေႉၵင်ႈပႃႇမႆႉ၊ ဝႆသၢင်ႇၵၢၼ်းပၼ်တူၼ်ႈမႆႉ တႃႇႁေႉၵင်ႈၽေးဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းၵူၵ်း၊ ၸေႊတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ပၢင်ယွၼ်းသူး

ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်ပႃႇမႆႉ လႄႈ သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉတီႈမိူင်းလၢပ်ႈ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၸွမ်း၊ ဝၢၼ်ႈတွင်း ၼႂ်းမိူင်းလၢပ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယွၼ်းသူးသိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပၼ်ပႃႇမႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ

ပၢင်ယွၼ်းသူး

ပၢင်ႇသိုပ်ႇၸႃႇတႃႇဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 August, 2019 တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်၊ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၸေႊဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ပၢင်ယွၼ်းသူး

ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ

ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ၽႅၼ်ႇၽိူၵ်ႇတႅမ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၽၢႆမတ်ႉႁူဝ် လႄႈ ဢဝ်ၽႃႇမိုဝ်းၸုမ်ႉၼမ်ႉယႃႈသီ

ပၢင်ယွၼ်းသူး

ၸတ်းပၢင်ႁၵ်ႉသႃၼပ်ႉယမ်ပႃႇမႆႉ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ မိူင်းၼၢႆး လႄႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတင်ႇဝဵင်း (13) ပႃး ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆးၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ႁၵ်ႉသႃၼပ်ႉယမ်ပႃႇမႆႉသေ

ပၢင်ယွၼ်းသူး

ပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမ

ဝၼ်းထိ 23 June 2017 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆးၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇသိုပ်ႇထိင်းသိမ်း

ပၢင်ယွၼ်းသူး

လူႇတၢၼ်းပၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး လုင်းၸၢႆးသၢမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ (6-8 December 2015) ၼၼ်ႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ၼႃးၸိုင်ႈ လႄႈ မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၼႃးႁၢႆးလူင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်