Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ၸတ်းပၢင်ႁၵ်ႉသႃၼပ်ႉယမ်ပႃႇမႆႉ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ မိူင်းၼၢႆး လႄႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတင်ႇဝဵင်း (13) ပႃး ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆးၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ႁၵ်ႉသႃၼပ်ႉယမ်ပႃႇမႆႉသေ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇသိုပ်ႇထိင်းသိမ်း ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃပႃႇထိူၼ်ႇႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈမီး ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan farmers mong nai july 2017 3 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan farmers mong nai july 2017 4 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan farmers mong nai july 2017 2 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan farmers mong nai july 2017 1