Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်လႄႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင် ၵဵပ်းသိုၵ်

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်လႄႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင် ၵဵပ်းသိုၵ်း

ဝၼ်းထိ 1/4/2024

1) မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/2/2024 ၼၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇမၢႆ 27/2024 ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ တႃႇတေၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းၵႂႃႇ တၢမ်ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇမတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ႁွင်ႉၶဝ်ႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/2/2024။

2) မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/3/2024 ယူႇတီႈၸုမ်း ငဝ်ႈငုၼ်း ႁွင်ႉၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ သေ  ပူင်ၶေႃႈသင်ႇထိုင် ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁႂ်ႈမႃးႁူပ်ႉ ထူပ်းၵၼ်တီႈႁူင်းႁေႃး ၸွမ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ  တၢင်ႇပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်း ထိုင်ပၢၼ်တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းဢၼ်ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပၼ်တီႈၸုမ်းၶဝ်ၼႂ်း ဝၼ်းထိ (18/03/ 2024)။

3) ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵဵပ်းသိုၵ်းၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်းၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢႆမၢႆၵူၼ်းၸိူဝ်းတေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ဢွၵ်ႇသေၶိုၼ်းဢဝ်လိၵ်ႈၽိုၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၾၢႆႇၽူႈၵွၼ်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ် ႁဵတ်းပဵၼ်မူႇပိူင် (1) လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇၸူးၸုမ်းၶဝ်တၢင်းၼိူဝ်ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/3/2024 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၽိုၼ်မူႇပိူင် (1)ၼၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈလိၵ်ႈႁွင်ႉမူႇပိူင် (2) တႃႇသၢႆမၢႆၵူၼ်းၸိူဝ်းတေလႆႈ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇ ထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း သိုပ်ႇသူင်ႇထိုင်ၽၢႆႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ၊ ၵွၼ်းဢိူင်ႇၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

4) ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၼႂ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ပဵၼ်တီႈၸုမ်းသိုၵ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၶဝ် လၢႆလၢႆၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇပဵၼ်ပၢင်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉ မႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇပၢႆႈၽေးမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသုၵ်ႉသၵ်ႉယုင်ႈယၢင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းၵၢၼ်၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇၵေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းတၼ်ပႅတ်ႈမူတ်း။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈတၢင်းတိူၵ်ႈတၼ် လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၼမ်ဢွၵ်ႇ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပၢႆႈယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တင်းၼမ်။

5) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မိူၼ်တင်း တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢၼ်မိူင်းထႅင်ႈ။ ဢိင်ဢဝ် ၸုမ်းၸႄႈဝဵင်း တူၵ်ႇႁွင်ႉ တၵ်ႉၸိုဝ်ႈမႃးတႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း ၼႆၼၼ်ႉသေ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈပွင်ႇလႅင်း၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ ၸွမ်းပိူင်တြႃး၊ ပႃးၸဵမ်လွင်ႈဢဝ်ငိုၼ်းမွၼ်သေ ပူၼ်ႉလွတ်ႈလႆႈယူႇႁိုဝ်ၼႆ မီးၶေႃႈထၢမ်မႃး ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇၵၼ် လႄႈ လွင်ႈၼႆႉၸၢင်ႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တႅၵ်ႇယၢႆႈ ထၢင်ႇၽိတ်းၵၼ်မႃးထႅင်ႈ။

6) ၵွပ်ႈၼၼ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶၢဝ်းယၢမ်းၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းတေႉ တေႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ်မႃးပီယၢဝ်း ၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵႄႈၶႆပၼ်ၵႂႃႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

  • ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း
  • ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း
  • ၸုမ်း CBOs, CSOs

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး Tang Yan Statement 1 April 2024 2

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ
ၶိူဝ်းလွႆ (ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ)
@khurloi22  (Telegram)
ၽႃသႃႇတႆး

ၼၢင်းလၢဝ် (ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး)
+66 640201796 (Signal)
ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ

ၸၢႆးႁေႃသႅင် (ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်းၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး)
+66 992465673 / +66 947286696  (Signal)
ၽႃႇသႃႇတႆး / ထႆး / ဢင်းၵိတ်း

Download PDF: English | Burmese | Shan | Thai