Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမိူင်းယု ၸေႊဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမိူင်းယု၊ ၸေႊဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇဝၼ်းထိ 26 ထိုင် ဝၼ်းထိ 27 July 2017။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers network training in mong you kutkai shan state july 2017 3 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers network training in mong you kutkai shan state july 2017 2