Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမ

ဝၼ်းထိ 23 June 2017 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆးၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇသိုပ်ႇထိင်းသိမ်း ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ပႃႇထိူၼ်ႇႁိမ်းႁွမ်း ယႃႇႁႂ်ႈမီး ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်။

သင်ႇၶႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီး 15 ပႃး လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီး 570 ၵေႃႉ။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers num ma june 2017 1 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers num ma june 2017 2 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး shan state farmers num ma june 2017 3